POSETE LOKALITETIMA I TURISTIČKE TURE REALIZUJU SE PREMA PRETHODNOJ NAJAVI

Rezervacije i sve informacije:

 Turistički info-centar Bački Monoštor

Tel: +381(0) 63 89 38 128

E-mail: [email protected]        [email protected] 

BAČKI MONOŠTOR

Backi Monostor je drevno vojvodjansko selo ususkano u srcu Specijalnog rezervata prirode »Gornje Podunavlje«, u zagrljaju Dunava, njegovih rukavaca i kanala Dunav-Tisa-Dunav i Velikog backog kanala.

Zbog takvog svog polozaja i cinjenice da predstavlja ostrvce na koje se stize jedino prelaskom preko mostova, nosi naziv i »selo na 7 Dunava«.

Predstavlja jedinstven splet kulture, tradicije i prirode koji u svakom posetiocu Monostora budi nostalgiju i zelju za ponovnim dolaskom.

BODROG

Tajanstveni i skoro mitski Bodrog, dunavsko utvrđenje okruženo gustim drevnim šumama na severozapadu Bačke, danas, nakon toliko vekova od njegova nestanka, pomalo podseća na panonski pandan britanskom Avalonu, a njegova znamenita tvrđava na dvor Kamelot, ali, za razliku od legendarnih središta ostrvske kriptoistorije, Bodrog je istorijskim izvorima dokaziva činjenica, sačuvana u brojnim srednjevekovnim arhivalijama, u toponimiji, te u nazivu županije, prvo srednjovekovne (Bodroške), a kasnije i savremene (Bačko-bodroške), čije je središte bilo u Somboru, a njenu upravnu oblast činila je celokupna današnja Bačka.


Nastanak i ime Bodroga, kao jednog od najznačajnijih srednjevekovnih naselja na levoj obali Dunava, od Budima na severu, do Trajanove ploče u Đerdapskoj klisuri na jugu, stariji povesničari i etimolozi dovode u vezu sa zapadnoslovenskim plemenom Bodriča ili Obodrita, čija se jedna grana, sa obala Odre, najkasnije početkom 9. veka doselila u porečje Dunava i Tise (kako postoji velik broj istovetnih toponima na prostoru Ugarske kraljevine, uključujući i naziv reke Bodrog kao severne pritoke Tise, ova pretpostavka nije sasvim pouzdana). Prema najstarijim ugarskim srednjevekovnim pisanim izvorima zemljano-drveno utvrđenje Bodrog, sa crkvom i manastirom pored njega, već je postojalo kada su mađarska plemena, oko 900. godine, naselila Panonsku niziju (zapis neimenovanog pisara ugarskog kralja Bele, tzv. Anonymus-a, nastao oko 1200. godine, govori kako je Arpad, predvodnik Mađara prilikom seobe u Panonsku niziju, došao sa svojom vojskom do kraja oko Titela, odakle se vratio u okolinu Bodroga, gde se njegova vojska ulogorila, a on se odmarao i boravio u utvrđenju Bodrog). U tadašnjim panonskim gradovima stanovništvo je, mahom, bilo slovenskog porekla, dok su doseljeni Mađari, sve do 12. veka, češće živeli nasleđenim nomadskim načinom, pod šatorima u beskrajnim pustarama.


Ceo tekst procitajte na odličnoj stranici  https://www.ravnoplov.rs/mitski-bodrog/ISTORIJAT

 

Backi Monostor je drevno podunavsko selo, cije se ime prvi put spominje u spisima iz davne 1250. godine. Ovo ?ostrvce?, okruzeno recnim tokovima Dunava i kanala, ritskim sumama Specijalnog rezervata prirode ?Gornje Podunavlje? i plodnim oranicama, do danas ponosno cuva svoju bogatu tradiciju.

Misteriozni nestanak srednjevekovnog grada Bodroga, koji se prema zapisima i starim mapama, nalazio na tajanstvenim terenima danasnjeg Monostora,  i danas ?golica mastu? svakoga ko poseti ovo zivopisno selo.

 

Nastanak Mono?tora vezuje se za vreme negde oko 1722. godine, na dana?njem ostrvu Siga, gde jo? uvek postoje ostaci zidina (Staro selo), a kasnije je selo zbog konstantnih poplava preme?teno na dana?nju lokaciju. Dokazi govore da je Ba?ki Mono?tor i pre ovoga postojao kao selo na dana?njoj lokaciji, zna?i i pre dolaska stanovnika ?Donjeg Mono?tora? na Sigi. To mesto je u ono vreme bilo poznato pod razli?itim nazivima: Bodrog Mono?tor, Bath Monostor, Donji Mono?tor, Monostorszeg, Bacz Monostor, odnosno Ba?ki Mono?tor.

Mono?tor ima svoj pe?at sa grbom: Veliki krst sa jedne strane, a s druge ma? sa natpisom ?Sigillum Monostorszeg? 1770 godine. Seoska ?kola je bila crkvena ( XVIII vek ). Sve kuce u selu su bile nabija?e sa trskom, takva je bila i ?kola i op?tina. Po?tu i po?tansku ?tedionicu selo je imalo ve? 1806. Godine.

 ?upa Ba?ki Mono?tor osnovana je godine 1722.  Ova sada?nja crkva je gra?ena 1752 godine, a produ?ena i povi?ena 1806 godine. Posve?ena je isto sv. Petru i Pavlu. Ima zvonik sa dva zvona. Ima pet oltara: Veliki, sv. Kri?a, Gospin, sv.Antuna i sv. Martina. Godine 1974. Pokrajinski zavod za za?titu spomenika i kulture proglasio je da odre?eni objekti u crkvi imaju svojstvo ?spomenika kulture?.

1802. godine zavr?en je Francov kanal (Veliki ba?ki kanal), tada se formira ma?inska radionica, budu?i Brodoremont.

Prva ?kola zida se 1826. god., zgrada Velike ?kole sazidana je 1907. god., samo u prvom razredu bilo je 277 u?enika. 1864. god., uvodi se telegraf, a vodna zajednica osniva se 1883. godine. 1870. godine 3/4 zemlje pre?lo je u ruke jevrejskih veleposednika, a kao dokaz tog vremena sa?uvano je jevrejsko groblje. Kalvarija je sagra?ena 1890, godine.,1907. godine Nadj Bela sazidao je kapelu. 1913. godine u Mono?tor je u?ao prvi automobil.

1914. godine izbija I svetski rat i tim povodom bivaju mobilisani svi stanovnici ?oka?ke, madjarske, nema?ke i romske nacionalnosti. 

Za vreme II svetskog rata, 1941. godine ma?arski vojnici ulaze u selo i spaljuju svih 400 knjiga ?oka?ke ?itaonice, a me?tani su odvodjeni u logore i na prisilan rad ( ?u munka?e?). Fudbaleri su se i dalje takmi?ili, vatrogasci paradirali, a nema?ki Kulturbund je davao priredbe. To je trajalo do 13. oktobra 1944. godine kad su delovi nema?kih snaga pro?li kroz selo idu?i prema Batini, tada je onda?nji ?upnik Matija Zvekanovi? organizovao molitve i zavetovao se da ?e se u Mono?toru svake godine na taj dan dr?ati misa zahvalnica, jer nije do?lo do stradanja. I do danas je odr?ana tradicija okupljanja u crkvi 13.X sa velikom sve?ano??u i mnogobrojnim gostima ? zavitni dan.

Nakon drugog svetskog rata selo se urbanizuje, razvija se infrastruktura.

1955. godine, tada?nji Zavod za za?titu prirode i nau?no prou?avanje prirodnih retkosti, 1000 ha mono?torskih ?uma stavlja pod za?titu, kao pribe?i?te orla belorepana i crne rode. Vlada Republike Srbije u julu 2001. godine donosi Uredbu kojom se 19.648 ha povr?ine na teritorirji op?tina Sombor i Apatin progla?ava Specijalnim rezervatom prirode ?Gornje Podunavlje?, odnosno prirodnim dobrom Prve kategorije. 

 

STARI ZANATI

 

Monostorci od davnina neguju zanate zasnovane na upotrebi prirodnih materijala iz okruzenja, zivopisne narodne nosnje i obicaje, pesme i igre, kao i ljubav prema vodi i sumi. Rogozar, camdzija, klompar, kovac, korpar, izrada suvenira od prirodnih materijala, rucna izrada tradicionalnih nosnji ...

TRADICIJA

Backi Monostor krasi autenticno kulturno nasledje koje se ogleda u mnostvu izvornih obicaja, folkloru, jeziku, narodnoj nosnji, hrani i muzici, koji zadrzavaju svoj osnovni oblik vec vise od 200 godina, a prirodna bogatstva upotpunjuju jedinstveni dozivljaj sela.

Pored većinskog stanovništva - hrvatskih Šokaca, u selu u slozi žive i Srbi, Romi, Mađari i Nemci.

Nove fotografije

Recent Videos

196 views - 0 comments
152 views - 0 comments

Upcoming Events

Tuesday, Jun 29 at 11:00 AM - 12:00 PM
Wednesday, Jun 29 at 11:00 AM - 12:00 PM
Thursday, Jun 29 at 11:00 AM - 12:00 PM
Saturday, Jun 29 at 11:00 AM - 12:00 PM

Srodni sajtovi